Integritetspolicy

På Glava Grävtjänst värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan påverka dem.

Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att höra av dig till oss med eventuella frågor.

Vi är personuppgiftsansvariga

Glava Grävtjänst AB med organisationsnummer 556828-1025, med adress Höge Myråsen, 670 20 Glava, ansvarar för de personuppgifter som behandlas om dig.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla en kontakt med dig, för att ingå eller fullgöra ett avtal samt efterleva aktuella lagar och förordningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har en rättslig grund att göra det. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att upprätthålla kontakt med intressenter till Bolaget, fullgöra förpliktelser enligt avtal, lag eller annan författning. Här nedan följer de personuppgifter som vi kan komma att behandla om dig:

  • Namn och efternamn
  • Adress
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Yrkestitel
  • Personnummer

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

De flesta personuppgifterna som vi behandlar om dig samlas in i samband med att du eller vi kontaktar varandra i egenskap av kund, prospekt, leverantör eller annan intressent till Bolaget. Vi begär endast information från dig om de personuppgifter vi behöver med stöd av gällande laglig grund.

Med stöd av vilken rättslig grund behandlar vi personuppgifter om dig?

Vi behandlar dina personuppgifter för att utföra våra förpliktelser dels i förhållande till dig i egenskap av egenskap av kund, prospekt, leverantör eller annan intressent, dels i förhållande till allmänna lagar och regler. De rättsliga grunder vi behandlar personuppgifter med stöd av är därför avtal, rättsliga förpliktelser samt berättigat intresse.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att de personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär att endast de personer i verksamheten som behöver uppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter har tillgång till uppgifterna i fråga.

Dina uppgifter sparas och behandlas i huvudsak inom EU/EES området. Dina uppgifter kan komma att sparas utanför EU/ESS via de som tillhandahåller system till oss. Vi kontrollerar att de vi samarbetar med uppfyller tillräckliga dataskyddsstandarder.

När kan vi komma att dela dina personuppgifter?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med utvalda tredjeparter där vi i samtliga fall skall vidta lämpliga enligt kontrakt, juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en trygg behandling av personuppgifter. Detta kan vara nödvändig information som kan komma att lämnas till myndigheter. I syfte att driva ett effektivt arbete där vi utför våra åtaganden enligt kontrakt gentemot dig, kan dina personuppgifter komma att delas med leverantörer och/eller underleverantörer. I sådant fall säkerställer vi att de uppfyller tillräckliga dataskyddsstandarder.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar dina uppgifter för andra syften än för våra åtaganden, exempelvis för att uppfylla bokföringslagar, sparar vi dem endast så länge som det är tillåtet för att uppfylla våra berättigade intressen och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Vilka rättigheter har du?

När vi behandlar personuppgifter om dig har du flera rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du har rätt att när som helst ta kontakt med oss gällande dessa, och om du vill utöva någon av rättigheterna som beskrivs nedan tar du enklast kontakt med vår GDPR-ansvarige. Kontaktuppgifter finner du längs ner i detta dokument.


Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Om så önskas kan du få ett sammanställt registerutdrag av oss som innehåller de personuppgifter vi behandlar om dig.


Rättelse och radering

Om vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt eller om vi inte längre behöver uppgifterna har du rätt att få dem raderade. Om uppgifterna är ofullständiga har du rätt att få dem kompletterade. Vi behandlar personuppgifter om dig för att utföra våra skyldigheter enligt gällande laglig grund.


Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften.


Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Du kan läsa mer om detta på Datainspektionens hemsida www.datainspektionen.se.

Ansvar

Bolaget är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Har du några frågor om denna policy eller för mer specifik information om bolagets hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta mig, Viktoria Ling på info@glavagravtjanst.se.

Denna policy har uppdaterats den 1 februari 2021.